МНЗА се придружи во кампањата за #WAAD2019 заедно со Аутизам Европа

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани колешки и колеги,

Уште пред три седмици МНЗА се придружи на кампањата за одбележување на светскиот ден на аутизмот 2 април заедно со Аутизам Европа. Ги преведовме на македонски јазик нивните материјали кои се достапни на нивната веб страница. Алатките за кампањата можете да ги преземете од следниот линк.

Светскиот ден на аутизмот е прогласен од Генералното Собрание на Обединетите Нации во 2007 година како ден на кој треба да се посвети внимание на ургентните потреби на лицата со аутизам ширум светот. МНЗА овој ден го одбележува од 2011 година.

Се претпоставува дека 7 милиони луѓе во ЕУ имаат аутистичен спектар на нарушување. Многу од нив се соочуваат со дискриминација и се подложни на социјална исклученост. За да одговори на секојдневните предизвици со кои се соочуваат лицата со аутизам Аутизам Европа ја започна кампањата под наслов: „Нова динамика за аутизмот. I ∞ аутизам”. Покрај тоа што македонскиот јазик се` уште не е еден од официјалните јазици во ЕУ, ние како МНЗА сепак успеавме да го наметнеме и да се појават овие материјали на нашиот македонски јазик на нивната веб страница.

Аутизмот е доживотна состојба и во сите земји членки на ЕУ, а и надвор од неа лицата со АСН се соочуваат со слични предизвици како што се: навремена дијагноза, образование, здравствени услуги, домување и животна поддршка од страна на заедницата. Потребен е холистичен пристап за потребите на овие лица кој ние членовите на МНЗА секојдневно го применуваме во нашите активности и проекти.

Сите вие што сакате да се вклучите во кампањата можете да ја поддржите на одреден начин. Прво, можете да ги споделувате на социјалните медиуми сите алатки од погорниот линк на македонски јазик користејќи го хаштагот #AutismDay2019. Официјалното видео за кампањата е креирано од Аутизам Шпанија, членка на Аутизам Европа. Целта е што подобра социјална инклузија на лицата со аутизам. АЕ ја објави алатката за кампањата која ги објаснува целите на кампањата и вклучува материјали и стратегии на повеќе од 14 јазици, како и на формат лесен за читање.

Македонското научно здружение за аутизам е невладина и непрофитна научна организација чии што цели се откривање на причините на АСН, рана дијагноза и рана интервенција, поддршка на правата на лицата со аутизам и нивните семејства и подобрување на квалитетот на нивниот живот воопшто.

Претседател на МНЗА

Workshop Spring, Summer, Autumn, Winter… and Spring again

Linkedin   
Whatsapp   

Respected colleagues and friends,

From the first to the fifth of March 2019 in the premises of the National Gallery of Macedonia, more precisely in the building “Chifte Amam” located in the Old Skopje Bazaar, this year as part of the “Art for All” project, a series of workshops were held this time under the motto “Spring, summer, autumn, winter … And again spring “intended for children with an autistic spectrum of disorders. The workshops were attended by members of MSSA who are part of this two-year project.

The purpose of the workshops is to create art by children and people with ASD who can have a therapeutic aspect, and also contributes to positive changes in their social behavior and focusing attention. Through the use of different materials (paper, stones, leaves, collages, etc.) colors and techniques, children emphasized their creativity, took pictures and presented the seasons experienced at their own pace. Apart from the art and the “magic” created in “Chifte Amam”, these days were filled with friendship, fun and smiles of the people with ASD, their families, special educators and the employees of this institution. these activities will finish in April, where the pictures of the canvases will be displayed in the National Gallery of Macedonia, as well as the photographs made during these friendships.

Secretary of MSSA

Работилница: “Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“

Linkedin   
Whatsapp   

Почитувани,

Од први до петти март 2019 година во просториите на Национална Галерија на Македонија поточно во објектот „Чифте Амам”  лоциран во старата скопска чаршија и оваа година како дел од проектот “Уметност за сите“ се одржаа низа на работилници овој пат под мотото: „Пролет, лето, есен, зима…И повторно пролет“  наменети за децата со аутистичен спектар на нарушувања. На работилниците учествуваа и членови на МНЗА кои се дел од овој двогодишен проект.

Целта на работилниците е создавање на уметност од страна на децата и лицата со АСН кое  може да има терапевтски аспект, а исто така придонесува и за позитивни промени на нивното социјално однесување и насочување на вниманието.   Преку користење на различни материјали (хартија, каменчиња, листови од дрвја, колаж и сл.) бои и техники децата ја истакнуваа својата креативност, ги сликаа и претставуваа годишните времиња доживеани од свој агол. Покрај уметноста и „магијата“ која беше создавана во „Чифте Амам”, овие денови беа исполнети со дружба, забава и насмевки на  лицата со АСН, нивните семејства, специјалните едукатори и вработените од оваа институција. овие акгтивности ќе финишираат во месец април, каде што во Националната Галерија на Македонија ќе бидат изложени сликите на платна, како и фотографиите направени за време на овие дружби.

Секретар на МНЗА

Call for abstracts 2nd Scientific ReAttach Conference

Linkedin   
Whatsapp   

Call for abstracts

2nd Scientific ReAttach Conference
May 29/30 2020 / Skopje, Macedonia

Embracing Complexity Makes Sense!

We invite abstract submissions for oral and poster presentations at the 2nd Scientific ReAttach Conference / May 29-30, 2020 Skopje Macedonia. The event will be organized by ReAttach Therapy International Foundation and the Macedionian Scientific Society for Autism.

The general theme of the 2nd ReAttach Conference is “Embracing complexity“.
Autism will remain one of the main topics of the ReAttach Conference. A special focus lies on accessible and affordable interventions to support individuals with neurodevelopmental disorders.

Abstract submission should link with one of the conference topics:
1. ReAttach
2. Autism
3. Neurodevelopment
4. Clinical Psychiatry
5. Neuro-Rehabilitation
6. Special Education
7. Motor Imagery

Confirmed Keynote Speakers:

Prof. Michael Fitzgerald, Prof. Dr. Donatella Marazziti, Prof. Alexander B. Poletaev, Prof. Dr. Manuel Casanova, Prof. Dr. Mohammad Ghazziudin, Prof. Dr. Vladimir Trajkovski, Dr. Hanna Alonim, Dr. Ashutosh Srivasta, Drs. Paula Weerkamp-Bartholomeus

Conference website

Visit https://reattachconference.org for the latest information about this conference.  You can also find speakers guidelines and rules for abstract submission here.

Paula Weerkamp-Bartholomeus     Prof. Dr. Vladimir Trajkovski
ReAttach Foundation President             MSSA President
reattachfoundation@gmail.com           journaljrtdd@gmail.com

Happy New Year 2019

Linkedin   
Whatsapp   

Merry Christmas

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues and friends,

As we are coming to another year’s end, we want to thank you all for your collaboration in supporting MSSA vision. 2018 has been an important year for the Macedonian Scientific Society for Autism agenda in the region and as well.

The new year 2019 brings new and exciting challenges and opportunities. We look forward to these and to many more exciting developments ahead.

We wish you and your families a joyful holiday season and a Happy New Year!

MSSA Team

#AutismPCP kick-off meeting realized in Patras

Linkedin   
Whatsapp   

Dear colleagues,

I want to inform you that we realized the first meeting of #AutismPCP priject from December 11th to December 12th in Patras, Greece.  Twelve participants from 6 partners countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, Romaina, Italy and Macedonia) attended there. Participating Organisations were:

  • D.A.D.A.A (Association of Parents, Legal Guardians & Friends of Children & Adults in Autism spectrum disorders and Aspergers’)
  • MAENDELEO FOR CHILDREN APS
  • Scoala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu
  • CYCLISIS
  • SHIPCON LIMASSOL LIMITED
  • PARVI NATIONALEN CENTAR PO DYSLEXIA
  • Macedonian Scientific Society for Autism.

Partners have presented their organizations. Than presentation of project design, work plan, time table, distribution of tasks and responsibilities, were discussed. Also dissemination plan, further dissemination activities/specific tasks, website, social media, leaflet, logo, were subject of this meeting. Autism Life Planning Tools and Intellectual Output with focus on O1 were topics as well.

Next transnational meeting will held in Romania in May 2019.

President of MSSA

Higher Plasma Concentration of Food-Specific Antibodies in Persons With Autistic Disorder in Comparison to Their Siblings

Linkedin   
Whatsapp   

Specific IgA, IgG, and IgE antibodies to food antigens in 35 participants with autistic disorder and 21 of their siblings in the Republic of Macedonia were examined. Statistically significant higher plasma concentration of IgA antibodies against alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin, casein, and gliadin were found in the children with autistic disorder. Plasma concentrations of IgG antibodies against alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin, and casein in participants with autistic disorder were significantly higher. IgE-specific antibodies (alpha-lactalbumin, beta-lactoglobulin, casein, and gluten), as well as plasma concentration of total IgE, also were statistically significantly higher in the participants with autistic disorder. Gender differences were found for select IgA, IgG, and IgE (but not for total IgE) food-specific antibodies (kU/L) in the participants with autistic disorder and their siblings.

Stress that parents of autistic children and parents of children with cerebral palsy face with

Linkedin   
Whatsapp   

Natasha Mateska1, Vladimir Trajkovski2

1unemployed special educator

2University “Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation, Skopje, Republic of Macedonia

Introduction: Autism is a diagnose that affects every member of the family in different ways. Parents should focus a bigger part of their attention toward the autistic child, which can cause a stressful effect in the family as well as outside the family.

Aim of the study: To determine the stress that parents of autistic children face with compared to parents of children with cerebral palsy.

Methodology: The entire sample includes 90 respondents, of which 45 parents of autistic children and the rest 45 parents of children with cerebral palsy. The survey was conveyed using a questionnaire and methods of descriptive and comparative analysis were used. The comparison of the groups of surveyed was analyzed by using χ2 test and Fisher Exact test. The differences that were taken into consideration were on the level of significance p<0.05.

Results: Parents of autistic children compared with parents of children with cerebral palsy, statistically show significant difference for following variables: support from close community (χ2=7.57, df=1, p=0.006), stigmatization by family and community (χ2=5.4, df=1, p=0.02), isolation by the community (χ2=10.3, df=1, p=0.001), change in the relationship between spouses (χ2=7.53, df=1, p=0.006).

Conclusion: The parents of autistic children are faced with bigger stress in managing the everyday activities and control of life, compared with parents of children with cerebral palsy.

Key words: stress, parents, autism, cerebral palsy

Citation: Mateska N, Trajkovski V. Stress that parents of autistic children and parents of children with cerebral palsy face. Book of abstracts ‡ 9th International Scintific Conference – „Special Education and Rehabilitation Today“. Belgrade, September 25-27, 2015; 31.